Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2022-06-20 T1-211
Dėl butų pardavimo
2022-06-21 T1-212
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-06-21 T1-213
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2022 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2022-06-29 T1-214
Dėl įgaliojimo balsuoti Viešosios įstaigos Kretingos technologijos ir verslo mokyklos dalininkų susirinkime
2022-08-08 T1-217
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T2-227 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-08 T1-216
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-08 T1-215
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2022-08-09 T1-218
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitų formų patvirtinimo
2022-08-10 T1-220
Dėl negyvenamųjų patalpų, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos
2022-08-10 T1-219
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-86 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinių eilių 2022-2024 metams sąrašų patvirtinimo" 2 priede
2022-08-11 T1-226
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendime Nr. T2-192 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo"
2022-08-11 T1-225
Dėl Kretingos rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Kultūros ministerijos formuojamas regionines kultūros tarybas
2022-08-11 T1-224
Dėl negyvenamųjų patalpų Daubėnų g. 4, Dimitravo k., Kretingos sen., Kretingos r. nuomos
2022-08-11 T1-223
Dėl ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2022-08-11 T1-222
Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo tvirtinimo
2022-08-11 T1-221
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros pakeitimo
2022-08-12 T1-230
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2022-08-12 T1-232
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 "Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo
2022-08-12 T1-229
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022–2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo
2022-08-12 T1-233
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-08-12 T1-228
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-164 "Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2022-08-12 T1-234
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2022-08-12 T1-227
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl strateginio planavimo Kretingos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-12 T1-235
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2022-08-12 T1-236
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ kainų nustatymo“ pakeitimo
2022-08-12 T1-231
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-08-16 T1-237
Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-08-16 T1-238
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-16 T1-239
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-16 T1-240
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo
2022-08-16 T1-241
Dėl privačių patalpų pirkimo, adresu Vilniaus g. 18, Kretingoje
2022-08-16 T1-242
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-16 T1-243
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-08-17 T1-244
Dėl Egidijaus Viskonto tarnybinio nusižengimo
2022-08-18 T1-245
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-09-01 T1-246
Dėl Egidijaus Viskonto atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų, praradus pasitikėjimą
2022-09-16 T1-247
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendime Nr. T2-225 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2022-09-19 T1-249
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-155 "Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo" pakeitimo
2022-09-19 T1-248
Dėl viešosioms Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms privalomų 2022–2023 m. veiklos užduočių skyrimo
2022-09-19 T1-250
Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo
2022-09-19 T1-251
Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis
2022-09-19 T1-252
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl Parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2022-09-19 T1-253
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo
2022-09-19 T1-254
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-254 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės saugomais pasiūlymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2022-09-19 T1-255
Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-09-19 T1-256
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-101 "Dėl Leidimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo
2022-09-19 T1-257
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjų maitinimo piniginių normų patvirtinimo
2022-09-19 T1-258
Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Darbėnų seniūnijoje
2022-09-19 T1-259
Dėl skolos pripažinimo beviltiška
2022-09-20 T1-264
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2022-09-20 T1-265
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-09-20 T1-266
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-09-20 T1-260
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-09-20 T1-261
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-09-20 T1-262
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
2022-09-20 T1-263
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-09-21 T1-267
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-312 "Dėl mokesčio už mokslą Kretingos ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklose nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
2022-09-21 T1-268
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
2022-09-21 T1-269
Dėl Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
2022-09-21 T1-270
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-326 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo" pakeitimo
2022-09-22 T1-271
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-11 T1-272
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-10-11 T1-273
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-12 T1-274
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų nustatymo ir dalies patirtų sąnaudų kompensavimo bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-360 „Dėl viešojo tualeto paslaugų kainų bei negautų pajamų kompensavimo“ 1.1, 1.2, 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
2022-10-12 T1-275
Dėl Dienos veiklos centro maksimalaus pareigybių skaičiaus tvirtinimo
2022-10-12 T1-276
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-10-14 T1-280
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-266 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo
2022-10-14 T1-277
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-200 "Dėl Parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo" pakeitimo
2022-10-14 T1-278
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-10-14 T1-279
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-101 "Dėl Leidimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo
2022-10-17 T1-281
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2023–2025 metų veiklos plano tvirtinimo
2022-10-17 T1-282
Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo
2022-10-17 T1-283
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų ir Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
2022-10-17 T1-284
Dėl pritarimo papildomo susitarimo prie 2020 m. rugpjūčio 21 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-886 pasirašymui
2022-10-17 T1-285
Dėl projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje"
2022-10-17 T1-286
Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui
2022-10-17 T1-287
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-10-17 T1-288
Dėl atstovų į Kretingos miesto vietos veiklos grupės valdybą delegavimo ir įgaliojimų suteikimo
2022-10-17 T1-289
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-48 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2022-10-17 T1-290
Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo
2022-10-17 T1-291
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų gavėjų numatytų (planinių) vietų skaičiaus patvirtinimo
2022-10-17 T1-292
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto investavimo
2022-10-17 T1-293
Dėl Dangiro Samaliaus atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo atleidimo iš pareigų
2022-10-17 T1-294
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo
2022-10-18 T1-296
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo
2022-10-18 T1-297
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-18 T1-298
Dėl garantijos suteikimo UAB ,,Kretingos vandenys" ilgalaikei paskolai gauti
2022-10-18 T1-295
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-20 T1-299
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo
2022-10-24 T1-300
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
2022-11-09 T1-301
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl komisijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pataisoms rengti sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-09 T1-302
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo
2022-11-09 T1-303
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2022-11-09 T1-304
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2022 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo
2022-11-09 T1-305
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“ pakeitimo
2022-11-09 T1-306
Dėl Bronislovo Burneikio parko pavadinimo suteikimo
2022-11-09 T1-307
Dėl sutikimo leisti įregistruoti buveinę
2022-11-10 T1-312
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2022-11-10 T1-308
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2022-11-10 T1-309
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais