Žemės ūkio specialistė Danutė Daukantienė

Tel. : 
+370 445 43854
El. paštas: 

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • teisės aktų nustatyta tvarka padeda įgyvendinti  kaimo rėmimo, kaimo plėtros programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto;
 • kaupia, tikslina, apibendrina statistinius duomenis gyvulininkystės, augalininkystės klausimais apie įregistruotus ūkininkų ūkius;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima ir kontroliuoja pateiktus duomenis pasėlių deklaracijai pildyti;
 • pildo paraiškas elektroninę formą (įveda duomenis į PPIS);
 • elektroniniu būdu įbraižo deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų ribas;
 • išspausdina paraiškos formą ir pateikia pareiškėjui pasirašyti;
 • patvirtina paraiškos duomenis PPIS, suformuoja ir išspausdina paraiškos registracijos dokumentą;
 • formuoja ir spausdina žemėlapius su įbraižytomis laukų ribomis;
 • keičia paraiškos duomenis;
 • nustatyta tvarka perduoda ŽŪIKVC paraiškų/ prašymų pakeisti paraiškos duomenis, dokumentus;
 • gavus iš NMA arba ŽŪIKVC prašymą informuoti pareiškėjus apie paraiškos nustatytus netikslumus, informuoja pareiškėjus;
 • konsultuoja pasėlių ir kitų plotų deklaravimo klausimais;
 • teisės aktų nustatyta tvarka administruojant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo registrą, atlieka šias funkcijas:
 • priima iš duomenų teikėjų valdai įregistruoti, valdos duomenims atnaujinti arba valdai išregistruoti reikalingus dokumentus, užtikrina jų tvarkymą ir perdavimą Centrui;
 • atlieka pirminę teikiamų duomenų ir dokumentų patikrą;
 • įrašo į registro duomenų bazę valdų registro duomenis, kurių pagrindu registruojamos valdos;
 • palaiko registro sąveiką su susijusiais valstybės registrais;
 • įstatymų ir nuostatų nustatyta tvarka teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams – valdų valdytojams: išduoda pranešimus apie valdos įregistravimą arba duomenų atnaujinimą, išrašą iš registro duomenų bazes, teikia informaciją apie valdų duomenis žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis  ryšio priemonėmis;
 • atsako už teisės aktų ir centro nustatytų saugumo reikalavimų laikymąsi, įrašant duomenis į registro duomenų bazę, tvarkant ir perduodant centrui valdų registracijos dokumentus;
 • informuoja registro duomenų teikėjus apie valdų registracijos duomenų ir dokumentų tvarkymą;
 • vykdo kitus vadovaujančios registro tvarkymo įstaigos ir centro nurodymus, susijusius su registro duomenų ir dokumentų tvarkymu;
 • teikia vadovaujančiai registro tvarkymo įstaigai pasiūlymus dėl registro funkcionavimo tobulinimo;
 • teikia išrašus turgavietėms apie valdos registracijos duomenis, ūkininko ūkyje arba žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą veiklą;
 • žemės ūkio valdų valdytojams išduoda žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV) apskaičiavimo pažymas;
 • užtikrina, kad tvarkant registrą nebūtų įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, o įrašytieji duomenų bazėje atitiktų pateiktuosius valdų registracijos dokumentuose.
 • Išduoda pažymas apie vykdomą žemės ūkio veiklą;
 • priima žemės ūkio subjektų prašymus dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos pasėliams ir miškui;
 • dalyvauja tiriant gyventojų skundus ir prašymus, susijusius su žemės ūkio veikla;
 • priima prašymus dėl išmokų už mėsinius galvijus;
 • teikia metodinę paramą žemės ūkio subjektams gyvulininkystės, augalininkystės produkcijos gamybos struktūros formavimo, ekonomiško ūkininkavimo, pašarų kokybės klausimais;
 • konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės ar ES struktūrinių fondų;
 • organizuoja žemės ūkio subjektams mokymus, seminarus, žemdirbių šventes bei kitus renginius;
 • dalyvauja įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos priemones, skatina ekologinį ūkininkavimą, išskirtinės žemės ūkio produkcijos auginimą, kooperacijos plėtrą žemės ūkio srityje;
 • bendradarbiauja su rajono savivaldybės Tarybos Kaimo reikalų komitetu, rajono savivaldybės administracijos padaliniais, kaimo bendruomenėmis, žiniasklaidos atstovais;
 • rengia savivaldybės Tarybos sprendimų, rajono savivaldybės administratoriaus įsakymų žemės ūkio klausimais projektus;
 • informuoja žemės naudotojus apie mokesčių deklaracijas;
 • informuoja seniūną apie seniūnijos teritorijoje esančius nenaudojamus žemės ūkio ir kitos paskirties žemės sklypus, patalpas ir statinius, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį;
 • vykdo kitus seniūno nurodymus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • Žemės ūkio specialistas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį žemės ūkio specialisto išsilavinimą, turėti administracinio darbo patirtį,  mokėti dirbti kompiuterinėmis raštinės programomis ir interneto naršyklėmis.