Vyresn. specialistė Regina Kvėderienė

Tel. : 
+370 445 43865
Mob.: 
+370 698 49332
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Laiku ir tinkamai išnagrinėti prašymus dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, anuliavimo, atkūrimo, surašyti išvadas ir pateikti skyriaus vedėjui tvirtinti.

 • Teikti Valstybės įmonei Registrų centrui prašymus dėl duomenų suvedimo į duomenų bazę tikslu, kad tuo galėtų pasinaudoti kiti civilinės metrikacijos skyriai, išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

 • Laiku ir tinkamai sudaryti civilinės būklės aktų įrašus, išduoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją.
 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą.
 • Priima ir aptarnauja asmenis.
 • Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
 • Registruoja gimimą, tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, vardo, pavardės pakeitimą, mirtį. Dalyvauja santuokų registravimo ceremonijoje.
 • Įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, užsienio valstybėse įregistruotus ar patvirtintus civilinės būklės aktus,  pakeičia, ištaiso, papildo, atkuria ir anuliuoja civilinės būklės aktų įrašus, išduoda civilinės būklės akto įrašą liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas. Užtikrina valstybės rinkliavos rinkimą.
 • Registruoja skyriuje gaunamą ir siunčiamą korespondenciją. Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 • Priima prašymus dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, anuliavimo, atkūrimo, surašo išvadas ir  ir pateikia vedėjui tvirtinti.
 • Teikia Registrų centrui asmens civilinės būklės pakeitimo duomenis, atsako už asmens duomenų išsaugojimą, užtikrina tinkamą gyventojų registro tvarkymą.  Analizuoja pateiktus valstybės registrų pranešimus dėl civilinės būklės aktų įrašų netikslumų, klaidų ir prireikus priima sprendimus dėl duomenų pakeitimo.
 • Išsiunčia Registrų centrui civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu. Išsiunčia Higienos institutui iš užsienio gautus asmens mirtį patvirtinančius dokumentus.
 • Civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse žymi apie šių įrašų pakeitimą, ištaisymą, papildymą. Metų pradžioje sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines knygas.
 • Pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais.
 • Rengia skyriaus dokumentacijos planą.           
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.