Vicemerė Vilija Venckutė-Palaitienė

Vilija Venckutė-Palaitienė
Kab. Nr.: 
208
Tel. : 
+370 445 52757
El. paštas: 
Organizacija :

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Teikia konsultacijas merui dėl Savivaldybės, Savivaldybės administracijos veiklos tobulinimo.

 • Analizuoja ir teikia siūlymus merui dėl vietos savivaldos principų įgyvendinimo.

 • Mero pavedimu organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių rengimą.

 • Analizuoja parengtus Tarybos sprendimus ir teikia rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo.

 • Mero pavedimu nagrinėja skundus, prašymus, pasiūlymus, kitus dokumentus, susijusius su savivaldybės veikla, ir rengia dokumentų projektus dėl jų.

 • Analizuoja informaciją, gaunamą iš Savivaldybės administracijos padalinių, kitų valstybinių institucijų ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų bei įmonių ir teikia pasiūlymus merui.

 • Pagal Savivaldybės mero suteiktus įgaliojimus leidžia Savivaldybės mero kompetencijai priskirtus potvarkius, vizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektus.

 • Dalyvauja Savivaldybės tarybos, mero sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje.

 • Mero pavedimu atstovauja Savivaldybei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

 • Vykdo Savivaldybės mero funkcijas jo atostogų metu, ligos ir kitais atvejais, kai meras negali eiti pareigų Vietos savivaldos įstatyme nustatytose ribose.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.