Vedėja Nijolė Vaičienė

Tel. : 
+370 445 51207
Mob.: 
+370 687 62710
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Užtikrinti teisingą ir teisėtą civilinės būklės aktų registravimą, pakeitimą, ištaisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą sudarant civilinės būklės aktų įrašus, civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą.
 • Priimti ir užregistruoti prašymus įregistruoti santuoką ir prašymus dėl termino santuokai įregistruoti sutrumpinimo, supažindinti su santuokos sudarymo sąlygomis, santuokos registravimo tvarka, organizuoti santuokos registravimo ceremonijas Santuokų salėje arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje.
 • Tvirtinti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašus, apyrašus, dokumentų naikinimo aktus bei derinti įstaigų, kurių steigėja yra Kretingos rajono savivaldybė, apskaitos dokumentus ar jų duomenis.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Priima ir registruoja prašymus įregistruoti santuoką, supažindina su santuokos sudarymo sąlygomis ir santuokos registravimo tvarka. Nagrinėja ir sprendžia klausimus dėl įstatyme nustatyto termino santuokai įregistruoti sutrumpinimo, organizuoja ir registruoja santuokas skyriaus patalpose ir norinčių susituokti pasirinktose vietose.
 • Priima prašymus ir išduoda Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, norintiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje. Išduoda daugiakalbes standartines formas.
 • Priima prašymus, parengia dokumentus ir teikia išvadas teisingumo ministerijai išduoti leidimą arba atsisakymą pakeisti piliečiams vardą, pavardę. Rengia ir pateikia praėjusių metų ataskaitą apie sudarytų civilinės būklės aktų įrašų skaičių. Užtikrina valstybės rinkliavos rinkimą. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui ataskaitas apie skyriaus darbą.
 • Sudaro ir tvirtina išvadas dėl civilinės būklės akto įrašų papildymo, keitimo, taisymo, atkūrimo, anuliavimo, įrašytus civilinės būklės akto įrašus, civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašus ir išduodamus civilinės būklės akto įrašą liudijančius išrašus. Sudaro civilinės būklės akto įrašus, išduoda civilinės būklės akto įrašą liudijančius išrašus.
 • Užtikrina tinkamą gyventojų registro tvarkymą, atlieka Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos (MEPIS) kontrolės funkcijas, analizuoja pateiktus valstybės registrų pranešimus dėl civilinės būklės aktų įrašų netikslumų, klaidų ir prireikus priima sprendimus dėl duomenų pakeitimo.
 • Organizuoja likviduotų bendrovių, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų tvarkymą, apskaitą, naudojimą ir apsaugą. Rengia ir teikia Lietuvos valstybės vyriausiojo archyvaro tarnybai valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos atlikimo metų ataskaitą.
 • Vykdo rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – civilinės būklės aktų srities patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.