Vedėja Jūratė Pliuškienė

Kab. Nr.: 
109
Tel. : 
+370 445 54603
Mob.: 
+370 615 89698
El. paštas: 
Padalinys:

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • planuoja ir organizuoja Ūkio tarnybos darbą, paskirsto užduotis tarnybos darbuotojams ir užtikrina, kad Ūkio tarnybos nuostatuose patvirtinti uždaviniai ir funkcijos būtų gerai ir laiku vykdomi;
 • būti materialiai atsakingas asmuo už ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą;
 • rengia tarnybos nuostatus, darbuotojų pareigybės aprašymus;
 • organizuoja ir užtikrina tinkamą jam priskirtų Savivaldybės administracijos balanse esančių statinių, patalpų, transporto priemonių, elektros, šilumos, vandentiekio ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšio priemonių, inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą ir remontą;
 • kontroliuoja, ar tvarkingos apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, vandentiekio, kanalizacijos sistemos, atsako už jų techninę būklę, šalina gedimus ir organizuoja priemonių, užtikrinančių darbuotojams normalias darbo sąlygas įgyvendinimą, sutartyse su tiekėjais nustatytais terminais fiksuoja vandens, šilumos skaitiklių parodymus ir pateikia juos atitinkamoms žinyboms, rengia sutarčių projektus su paslaugų tiekėjais;
 • laiku organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą, aprūpina Savivaldybės administracijos personalą baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis prekėmis ir kitomis jų funkcijų vykdymui būtinomis priemonėmis, darbo įrankiais, įranga ir valymo priemonėmis, užtikrina jų apsaugą ir remontą;
 • laiku informuoja administracijos direktorių apie jam priskirtus savivaldybės automobilių sugadinimus, vagystes, kitus padarytus nuostolius savivaldybės administracijos balanse esančiam savivaldybės turtui, nelaimingus atsitikimus, autoįvykius keliuose ir kitus pažeidimus, gaisrus bei užsidegimus;
 • parengia patalpas rajono savivaldybės Tarybos posėdžiams, seminarams, pasitarimams, renginiams, vykstantiems Savivaldybės administracijoje;
 • išduoda Savivaldybės administracijos skyriams kanceliarinius reikmenis, tvarko jų apskaitą, rengia suvestines ir atsiskaito buhalterijai;
 • organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūrą pagal higienos reikalavimus;
 • kas metai dalyvauja inventorizuojant ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą;
 • organizuoja nusidėvėjusio turto, medžiagų nurašymą ir sunaikinimą;
 • kontroliuoja ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto buvimo vietą ir, pakeitus jo buvimo vietą, praneša buhalterijai;
 • kontroliuoja, kad pagal paskirtį būtų naudojamas Savivaldybės materialinis turtas ir tarnybiniai lengvieji automobiliai;
 • aprūpina struktūrinius padalinius autotransporto priemonėmis;
 • tikrina automobilių spidometrų techninę būklę, rodmenis ir įformina jų patikrinimo aktus;
 • rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl kuro normų automobiliams nustatymo;
 • kontroliuoja Savivaldybės administracijos transporto judėjimo maršrutus „FleetComplete“ programoje, formuoja kelionės lapų ataskaitas, jas registruoja ir pateikia  Buhalterinės apskaitos skyriui;
 • organizuoja Savivaldybės administracijos automobilių remontą, techninės būklės kontrolę bei aprūpina būtinomis eksploatacijai medžiagomis;
 •  kiekvienam Savivaldybės administracijos automobiliui veda atliktų remontų, techninių aptarnavimų bylas;
 • organizuoja Savivaldybės administracijos automobilių draudimo paslaugų įforminimą;
 • atlieka atsakingo asmens funkcijas, įgyvendinant įslaptintos informacijos fizinę apsaugą;
 • užtikrina tinkamą materialinių vertybių sandėliavimą ir jų apsaugą, Savivaldybės administracijos patalpų apsaugą arba perdavimą saugoti apsaugos tarnybai;
 • organizuoja antspaudų ir spaudų pagaminimą bei kontroliuoja tinkamą herbinių ( su Savivaldybės herbu, su Lietuvos valstybės herbu) anspaudų saugojimą ir jų naudojimą pagal paskirtį;
 • organizuoja ir kontroliuoja Ūkio tarnybos darbuotojų (valytojų, vairuotojų, sargų, energetikų, kiemsargių, darbininkų) darbą, pildo jų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, o sargams – budėjimo grafikus;
 • teikia paraiškas dėl prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo, o administracijos direktoriui pavedus – juos organizuoja, rengia sutarčių projektus;
 • organizuoja prieš šventes (Šv. Kalėdas, Naujuosius metus ir kt.) savivaldybės administracinio pastato papuošimą;
 • rūpinasi, kad Lietuvos valstybės vėliava prie Savivaldybės administracijos pastatų būtų iškeliama teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vykdo tarnybos darbuotojų kasmetinį veiklos vertinimą, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja Savivaldybės darbo grupių, komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar Ūkio tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu  arbą aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;

 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, įsakymų projektus, raštus, aktus, žiniaraščius, kelionės lapus, sutartis, paraiškas ir kt.;

 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles;

 • mokėti dirbti kompiuterinės raštinės programų rinkiniu ir naršyklėmis.