Specialistas ūkio reikalams Petras Kazlauskas

Tel. : 
+370 445 48987
El. paštas: 

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • užtikrina seniūnijos ir jai priklausančių pastatų ir patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus, atsako už priešgaisrinę būklę bei inventorių seniūnijos administraciniuose,  gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose;
 • atsakingas už pastatų techninę priežiūrą ir veda statinių techninės priežiūros žurnalą;
 • kontroliuoja ar tvarkingos šildymo, ventiliacijos, vandentiekio ir kanalizacijos, lietaus nuotekų sistemos, atsako už jų techninę būklę, šalina gedimus arba informuoja seniūną;
 • laiku organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jų eigą, aprūpina seniūnijos darbuotojus inventoriumi, baldais ir kitomis reikiamomis priemonėmis, užtikrina jų apsaugą ir remontą;
 • rūpinasi Lietuvos Respublikos vėliavos iškėlimu prie seniūnijos administracinio pastato įstatymo numatyta tvarka;
 • kontroliuoja gamtos apsaugos reikalavimų vykdymą seniūnijos objektuose;
 • sudaro ir pasirašo ūkio būdu atliekamų darbų  atlikimo sąmatas;
 • tvarko materialinių vertybių sunaudojimo ir nurašymo apskaitą bei organizuoja materialinių vertybių perdavimą naudojimui;
 • rūpinasi, kad laiku būtų sunumeruotos priskirtos pagrindinės priemonės;
 • materialiai atsako už priskirtą ilgalaikio ir trumpalaikio turto išsaugojimą;
 • išrašo seniūnijos tarnybiniams automobiliams ir traktoriams kelionės lapus;
 • organizuoja seniūnijos autotransporto remontą, rūpinasi jo technine būkle ir priežiūra;
 • vykdo viešųjų pirkimų procedūras (organizatorius), teikia metinę ataskaitą ir numatomų įsigyti prekių, paslaugų, darbų  poreikį savivaldybės administracijai;
 • skirsto darbus seniūnijos ūkinės dalies darbuotojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal viešųjų darbų programą, kontroliuoja jų atlikimą;
 • skirsto darbus probacijos tarnybos skyriaus atsiųstiems neatlygintinai dirbti nuteistiesiems ir nubaustiesiems administracinėmis nuobaudomis pagal teismų ir administracinių pareigūnų sprendimus, kontroliuoja jų atlikimą;
 • skirsto darbus seniūnijos gyventojams, atliekantiems visuomenei naudingą veiklą;
 • veda seniūnijos darbuotojų, viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą atliekančių asmenų darbo laiko apskaitą;
 • atsako už darbų saugą seniūnijoje, rengia instruktažus, pildo žurnalus;
 • supažindina seniūnijos darbuotojus ir asmenis, dirbančius viešuosius darbus ir atliekančius visuomenei naudingą veiklą su įvadine darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija bei saugos ir sveikatos instrukcija darbo vietoje, veda darbuotojų saugos ir sveikatos registracijos žurnalą;
 • supažindina seniūnijos darbuotojus ir asmenis, dirbančius viešuosius darbus bei atliekančius visuomenei naudingą veiklą su įvadiniu priešgaisrinės saugos instrukcija ir veda instruktavimų registracijos žurnalą;
 • supažindina seniūnijos darbuotojus ir asmenis, dirbančius viešuosius darbus bei  atliekančius visuomenei naudingą veiklą su darbo tvarkos taisyklėmis ir pildo registracijos žurnalą;
 • aprūpina darbuotojus darbo priemonėmis, aprūpina spec. apranga ir avalyne, užtikrina darbuotojams normalias darbo sąlygas;
 • užsako ir tiekia medžiagas, reikalingas viešiesiems darbams ir visuomenei naudingai veiklai atlikti;
 • renka ir pateikia atitinkamoms institucijoms ataskaitas apie elektros, vandens skaitiklių parodymus;
 • prižiūri švarą ir tvarką seniūnijos teritorijoje, organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, vietinės reikšmės kelių ir gatvių, šaligatvių, tiltų ir pralaidų priežiūros, remonto ir valymo darbus, informuoja seniūną apie esamą situaciją bei teikia pasiūlymus dėl seniūnijos estetinio vaizdo ir funkcionalumo gerinimo;
 • prižiūri paminklosauginius objektus ir apie jų būklę informuoja seniūną;
 • vadovauja seniūnijai priklausančių pastatų aplinkos apželdinimo ir kitiems darbams;
 • organizuoja bendro naudojimo teritorijų, gatvių apšvietimą ir kontroliuoja ar tvarkingos apšvietimo sistemos;
 • prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas;
 • nustatyta tvarka dalyvauja, rengiant gyventojų apklausas;
 • padeda organizuoti Europos Parlamento, Lietuvos Respublikos Prezidento,  Lietuvos Respublikos Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų poilsį, šventes, kultūros sporto renginius,
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
 • atsako telefonu į klausimus, priima informaciją ir ją perduoda seniūnui;
 • vykdo kitas seniūnijos veiklos sričiai priskirtas funkcijas, vienkartinio pobūdžio seniūno pavedimus, siekiant  įgyvendinti institucijai keliamus tikslus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • Specialistas ūkio reikalams turi turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį arba jam prilygintą techninį arba vadybos išsimokslinimą, turėti administracinio darbo patirties būti komunikabilus, tolerantiškas.