Specialistas ūkio reikalams Egidijus Pilibaitis

Tel. : 
+370 445 72144
Mob.: 
+370 694 25906
El. paštas: 

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • užtikrina seniūnijos ir jai priklausančių pastatų ir patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus, atsako už priešgaisrinį stovį bei inventorių seniūnijos administracijos ir savivaldybės gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose;
 • kontroliuoja ar tvarkingos apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos sistemos, atsako už jų techninę būklę, esant galimybei šalina gedimus, arba organizuoja jų šalinimą ir užtikrina darbuotojams normalias darbo sąlygas;
 • laiku organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą, aprūpina inventoriumi, baldais ir kitomis priemonėmis, užtikrina jų apsaugą ir remontą;
 • vadovauja seniūnijai priklausančių ir prižiūrimų pastatų aplinkos apželdinimo ir kitiems darbams;
 • kontroliuoja, išaiškina pažeidėjus, informuoja seniūną kaip gyventojai laikosi Kretingos rajono savivaldybės želdinių apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo taisyklių, Kretingos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių, Kretingos miesto ir rajono gyvenamųjų vietovių statinių priežiūros taisyklių, Prekybos viešose vietose taisyklių;
 • organizuoja viešuosius darbus laikydamasis Darbo kodekso nuostatų;
 • organizuoja darbus probacijos tarnybos skyriaus atsiųstiems neatlygintinai dirbti nuteistiesiems ir nubaustiesiems administracinėmis nuobaudomis;
 • organizuoja darbus seniūnijos gyventojams, atliekantiems visuomenei naudingą veiklą;
 • užsako ir tiekia medžiagas, reikalingas viešiesiems darbams ir visuomenei naudingai veiklai atlikti;
 • materialiai atsako už ilgalaikio ir trumpalaikio turto išsaugojimą;
 • organizuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, šaligatvių valymo, remonto darbus;
 • prižiūri švarą ir tvarką seniūnijos teritorijoje, organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių priežiūros ir remonto darbus;
 • rūpinasi paminklosauginių objektų priežiūra, apsauga, organizuoja jų remontą;
 • rūpinasi, kad laiku būtų sunumeruotos priskirtos pagrindinės priemonės;
 • rūpinasi gatvių pavadinimų ir adresų objektų naujų numerių pakabinimu bei senų kelio ženklų keitimu;
 • kasmet pateikia seniūnui patikslintus sąrašus apie neprižiūrimus ir bešeimininkius pastatus;
 • išaiškina nelegalius šiukšlynus  seniūnijos teritorijoje,  apie juos informuoja  seniūną;
 • organizuoja seniūnijos automobilių remontą, techninės būklės kontrolę bei aprūpinimą eksploatacinėmis medžiagomis;
 • nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
 • supažindina seniūnijos darbuotojus ir asmenis, dirbančius  viešuosius darbus ir atliekančius visuomenei naudingą veiklą su įvadine darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija bei saugos ir sveikatos instrukcija darbo vietoje, veda darbuotojų saugos ir sveikatos registracijos žurnalą;
 • supažindina seniūnijos darbuotojus ir asmenis, dirbančius viešuosius darbus bei atliekančius visuomenei naudingą veiklą su įvadiniu priešgaisrinės saugos instrukcija ir veda instruktavimų registracijos žurnalą;
 • supažindina seniūnijos darbuotojus ir asmenis, dirbančius viešuosius darbus bei  atliekančius visuomenei naudingą veiklą su darbo tvarkos taisyklėmis ir pildo registracijos žurnalą;
 • rūpinasi, kad Lietuvos valstybės vėliava prie seniūnijos pastato ir viešose erdvėse būtų iškeliama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl valstybinės vėliavos iškėlimo“.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, mokėti dirbti kompiuterinės raštinės programomis ir naršyklėmis;
 • būti susipažinęs ir gebėti taikyti LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbų saugą ir vadovautis šios pareigybės aprašymu.