Specialistas ūkio reikalams Antanas Mockus

El. paštas: 

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • užtikrina   seniūnijos  ir   jai   priklausančių    pastatų  ir  patalpų   priežiūrą   pagal priešgaisrinės  saugos ir  sanitarijos  reikalavimus,  atsako  už  priešgaisrinį  stovį  bei inventorių seniūnijos administracijos ir savivaldybės gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose;
 • atlieka seniūnijos apskaitoje esančių statinių techninę priežiūrą ir pildo statinio techninės priežiūros žurnalą;
 • kontroliuoja ar tvarkingos apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos sistemos, atsako už jų techninę būklę, esant galimybei šalina gedimus, arba organizuoja jų šalinimą ir užtikrina darbuotojams normalias darbo sąlygas;
 • laiku organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą, aprūpina inventoriumi, baldais ir kitomis priemonėmis, užtikrina jų apsaugą ir remontą;
 • vadovauja seniūnijai priklausančių ir prižiūrimų pastatų aplinkos apželdinimo ir kitiems darbams;
 • kontroliuoja, išaiškina pažeidėjus, informuoja seniūną kaip gyventojai laikosi  Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo ir apsaugos taisyklių, Kretingos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių, Kretingos miesto ir rajono gyvenamųjų vietovių statinių priežiūros taisyklių, Prekybos viešose vietose taisyklių;
 • organizuoja viešuosius darbus laikydamasis Darbo kodekso nuostatų;
 • organizuoja darbus probacijos tarnybos skyriaus atsiųstiems neatlygintinai dirbti nuteistiesiems ir nubaustiesiems administracinėmis nuobaudomis pagal teismų ir administracinių pareigų sprendimus, kontroliuoja jų atlikimą;
 • organizuoja darbus seniūnijos gyventojams, atliekantiems visuomenei naudingą veiklą;
 • užsako ir tiekia medžiagas, reikalingas užimtumo didinimo programai ir visuomenei naudingai veiklai atlikti;
 • materialiai atsako už ilgalaikio ir trumpalaikio turto išsaugojimą;
 • organizuoja   vietinės   reikšmės   kelių    ir  gatvių   priežiūros,  šaligatvių valymo, remonto darbus;
 • prižiūri švarą ir tvarką seniūnijos teritorijoje, organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių priežiūros ir remonto darbus;
 • rūpinasi paminklosauginių objektų priežiūra, apsauga, organizuoja jų remontą;
 • rūpinasi, kad laiku būtų sunumeruotos priskirtos pagrindinės priemonės;
 • rūpinasi gatvių pavadinimų ir adresų objektų naujų numerių pakabinimu bei senų kelio ženklų keitimu;
 • kasmet     pateikia     seniūnui      patikslintus      sąrašus   apie   neprižiūrimus   ir bešeimininkius pastatus;
 • išaiškina    nelegalius   šiukšlynus   seniūnijos  teritorijoje  apie  juos  informuoja  seniūną, rūpinasi jų likvidavimu;
 • organizuoja  seniūnijos automobilių  remontą,  techninės  būklės  kontrolę  bei aprūpinimą būtinais priedais;
 • nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
 • supažindina   seniūnijos  darbuotojus  ir asmenis,  dirbančius   pagal  užimtumo didinimo programą ir atliekančius visuomenei naudingą veiklą su įvadine darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija bei saugos ir sveikatos instrukcija darbo vietoje, pildo darbuotojų saugos ir sveikatos registracijos žurnalą;
 • supažindina   seniūnijos  darbuotojus   ir  asmenis,  dirbančius   pagal  užimtumo didinimo programą bei atliekančius visuomenei naudingą veiklą su įvadiniu priešgaisrinės saugos instrukcija ir pildo instruktavimų registracijos žurnalą;
 • supažindina   seniūnijos  darbuotojus   ir   asmenis,  dirbančius  pagal  užimtumo didinimo programą bei  atliekančius visuomenei naudingą veiklą su darbo tvarkos taisyklėmis ir pildo registracijos žurnalą;
 • rūpinasi,  kad   Lietuvos   valstybės   vėliava  prie  seniūnijos  pastato  ir  viešose erdvėse būtų iškeliama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl valstybinės vėliavos iškėlimo” kontroliuoja aplinkos tvarkytojų, kapinių prižiūrėtojų ir darbininkų darbą;
 • sudaro, atsako už darbų atlikimo sąmatas;
 • vykdo kitus seniūno nurodymus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turėti   ne žemesnį  kaip  aukštesnįjį  išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą,
 • įgytą iki 1995 metų, mokėti dirbti kompiuterinės raštinės programų rūšimis ir naršyklėmis;
 • būti  susipažinęs   ir  gebėti   taikyti   LR įstatymus,  Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbų saugą ir šios pareigybės aprašymu.