Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė) Zita Abelkienė

Kab. Nr.: 
313
Tel. : 
+370 445 77730
Mob.: 
+370 612 48810
El. paštas: 

Einamųjų metų užduotys

 • Parengti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo ir projektų finansavimo nuostatus.

 • Parengti pavyzdinius nuostatus asmens sveikatos priežiūros įstaigų strateginiams veiklos planams parengti.

Karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.
 • Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.   
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus. Funkcijos patvirtintos 2015.11.17 „Dėl savivaldybės gydytojo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ Nr.: V-1299.
 • Koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu.
 • Vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas.
 • Pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius.
 • Kontroliuoja, ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių.
 • Rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis ir nustatyta tvarka teikia jas tvirtinti, kontroliuoja, kaip jų laikomasi.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – medicina (arba);
 • studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
 • studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba);
 • studijų kryptis – odontologija (arba);

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – administracinio darbo srityje;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – reabilitacija (arba);

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.