Elektros energetikos inžinierius Antanas Mažonas

Kab. Nr.: 
03
Tel. : 
+370 445 76500
Mob.: 
+370 614 03852
El. paštas: 
Padalinys: Adresas:
Kretinga, J. Pabrėžos g. 8

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • Organizuoja teisingą techninę energetinių įrenginių eksploataciją, patikimą elektros energijos tiekimą įstaigai.
 • Organizuoja ir pagal galimybes savo jėgomis atlikti energetinių tinklų ir įrenginių montavimo, remonto ir priežiūros darbus, elektros instaliacijos varžų matavimus savivaldybės administracijos pastatuose.
 • Remontuoja elektros apšvietimo sistemas.
 • Paruošia darbui suremontuotus elektros įrenginius ir prietaisus,
 • Analizuoja elektros energijos poreikius bei sunaudojimą įstaigoje, sudaryti ir pateikti buhalterijai paraiškas ir atitinkamus skaičiavimus energetiniams įrenginiams, medžiagoms, atsarginėms dalims įsigyti, sudaryti sąlygas ir įgyvendinti priemones taupiam energetinių išteklių naudojimui.
 • Apmoko ir instruktuoti darbuotojus, dirbančius su veikiančiais elektros įrenginiais.
 • Pateiktia pažymas elektros tinklams apie suvartotą elektros energiją Savivaldybės administracijos pastatuose.
 • Tvarko elektros energijos sunaudojimo apskaitą, rengti statistines ataskaitas ir pateikti žinias atitinkamoms institucijoms.
 • Dalyvauja komisijose, tiriančiose nelaimingus atsitikimus, susijusius su energetinių įrenginių eksploatavimu, šalinti priežastis, sukėlusias nelaimingą atsitikimą.
 • Atstovauja rajono Savivaldybės administracijai elektros energiją tiekiančioje organizacijoje, kitose institucijose ir užtikrinti jų nurodymų vykdymą.
 • Kontroliuoja, kad laiku būtų atliekami izoliacinių apsaugos priemonių, elektrinių įrankių ir prietaisų bandymai.
 • Sudaro elektros įrenginių, armatūros, kontrolinių matavimo prietaisų profilaktinio patikrinimo bei remonto grafikus, kontroliuoti, kad jų būtų laikomasi.
 • Tvarko asmeninės apsaugos priemonių apskaitą, kontroliuoti jų patikrą.
 • Garantuoja Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos nurodymų vykdymą laiku.
 • Atstovauja Savivaldybės administracijai, priimant naujai sumontuotus arba po kapitalinio remonto elektros įrenginius bei komunikacijas.
 • Vykdo kitus Ūkio tarnybos vedėjo pavestus darbus, susijusius su Savivaldybės administracijos energetiniu ūkiu.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • Energetikas turi turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį elektrotechnikos srities išsimokslinimą, aukštą elektrosaugos kvalifikaciją, praktinio darbo patirties ,bei turi žinoti:
 • įstaigų elektros įrenginių pajėgumą, didžiausias leidžiamas elektros tinklo apkrovas, įrenginių darbo režimus;
 • elektros įrenginių eksploatavimo ir remonto ypatumus;
 • darbų apskaitos ir vykdymo tvarką įstaigoje;
 • saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus, nelaimingų atsitikimų tyrimo bei apskaitos tvarką.