Archyvarė Salvinija Dimgailienė

Kab. Nr.: 
130
Tel. : 
+370 445 51874
El. paštas: 
Padalinys: Adresas:
Kretinga, J. K. Chodkevičiaus g. 10

Einamųjų metų užduotys

 • Kalendoriniams metams pasibaigus rengti  Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus bylų naikinimo aktą laikinų dokumentų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs ir pateikti derinti Klaipėdos regioniniam valstybės archyvui.
 • Kokybiškai ir laiku parengti archyvo pažymas apie darbo stažą ir pajamas  Valstybinio socialinio draudimo valdybai ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims senatvės, neįgalumo, našlių ir našlaičių išmokoms gauti.
 • Saugomų dokumentų būklės įvertinimas, jų tvarkymas restauravimas, bylų perišimas.

Specialistas atlieka šias funkcijas

Archyvaras užtikrina teisingą ir teisėtą valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos vykdymą – pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymą:

 • priima iš likviduotų rajono įstaigų, įmonių, bendrovių, organizacijų dokumentus saugojimui į archyvą pagal apyrašus, tikrina jų įforminimą, sistemina bylas, tvarko jų apskaitą bei rūpinasi jų apsauga;
 • rengia archyvo pažymas apie likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui;
 • surenka ir pateikia archyvinius dokumentus Savivaldybės administracijos darbuotojams pagal jų prašymus;
 • surašo likviduotojo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti aktą;
 • kokybiškai ir laiku parengia archyvo pažymas apie darbo stažą ir pajamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir asmenims senatvės, invalidumo, našlių, našlaičių pensijoms ir draudimo nuo nedarbo išmokoms gauti;
 • atrenka bylas, kurių terminas yra pasibaigęs, naikinimui;
 • sudaro naikinimo aktus laikinų dokumentų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs ir paruošia derinti su Klaipėdos apskrities archyvu;
 • teikia metodinę pagalbą archyvinio darbo klausimais;
 • rengia ir išduoda saugomų dokumentų pagrindu archyvo pažymas, dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus;
 • kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, esant būtinumui, organizuoja jų atnaujinimą;
 • kontroliuoja, ar archyvo patalpose mikroklimato sąlygos atitinka higienos normas, laikomasi gaisrinės saugos, apsaugos taisyklių;
 • informuoja Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus vedėją apie gaisrinę saugą, saugą darbe ir apsaugos būklę archyve;
 • vykdo rajono savivaldybės teisės aktus civilinės saugos klausimais kasdieninėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turi turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsimokslinimą ir žinoti reikalavimus raštvedybai ir archyvui.
 • privalo išklausyti ir žinoti saugos darbe, gaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos, higienos normų reikalavimus.

Archyvaras privalo žinoti:

 • valstybinę archyvų sistemą;
 • dokumentų bylų paruošimą saugojimui ir naudojimuisi;
 • dokumentų bylų įforminimo nuolatiniam ar laikinam saugojimui tvarką;
 • dokumentų bylų saugojimo archyve terminus;
 • dokumentų bylų perdavimo valstybiniam saugojimui tvarką;
 • dokumentų nurašymo ir sunaikinimo tvarką;
 • įstaigos struktūrą;
 • darbo organizavimo pagrindus, įstaigos darbo tvarkos taisykles;
 • dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir sudėjimo tam skirtose vietose tvarką;
 • dokumentų apskaitos pagrindus.